عدالت و نوسازی جامعه

Program Picture

با شما

عدالت و نوسازی جامعه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

در بخش «با شما» این هفته، ثمر به سراغ دو نفر از شنوندگان خوب پادکست هفت رفته و نظرشون رو در مورد عدالت و ارتباط‌ش با نوسازی جامعه، جویا شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه