اهمیت زبان فارسی

Program Picture

سخنرانی

اهمیت زبان فارسی
۱۶ بهمن ۱۴۰۰

چون با ادبیات فارسی آشنا شدم توانستم قدر زیبایی اشارات ادبی و صنایع بدیعی و استعاره‌های نوشته‌های بهائی را بیشتر بدانم.

گزیده‌ای از سخنرانی جوانان عزیز آقایان ادیب معصومیان و جاشوا هال در سی و یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی .

news letter image

ثبت نام در خبرنامه