قسمت ۱۲۹ – نقشى نو: خداوند جان و خرد

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۲۹ – نقشى نو: خداوند جان و خرد
۱۸ دی ۱۴۰۲

بی‌گمان دشوارترین بخش شاهنامه فردوسى همان ابیات آغازین یا مقدمه شاهنامه است. فردوسى در این مقدمه به تبیین فلسفه آفرینش از دیدگاه خود می‌پردازد که کاملا در تعارض است با آن دیدگاهى که از سوى متکلمان و اهل حدیث مطرح شده بود. پیش از آن که از مفاهیم مطرح شده در این چند گفتار براى فهم برخى دشوارى‌ها در کتب مقدسه استفاده ببریم، گفتگویى خواهیم داشت پیرامون مقدمه شاهنامه و فهم نیکوتر مضمون آن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه