قسمت ۱۱ – مسئولیت مردمان – بخش ۲

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۱ – مسئولیت مردمان – بخش ۲
۲۲ شهریور ۱۴۰۰

در پدید آوردن مشکلات امروز در جامعه ایران، مسئولیت مردمان هم کمتر از علما نبوده، به خصوص تا آن‌جا که به برخورد ایشان با ظهور جدید الهى در این روزگار مربوط می‌شود. در این گفتار صحبتمان در خصوص مساله نژادپرستى را پى می‌گیریم، نیز درباره روابط حکومت و شهروندان مطالبى بیان می‌کنیم تا نقد حضرت بهاءالله بر رفتار مردمان را بهتر فهم کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه