قسمت ۱۱۹ – نقشى نو: خلوصى در دوستى

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۱۹ – نقشى نو: خلوصى در دوستى
۰۸ آبان ۱۴۰۲

شاید این ویژگى فقط محدود به بیشتر انسان‌ها در دوران معاصر نباشد که در همه چیز «اوقات خوشى داشتن» را به عنوان هدف لحاظ کرده باشند. خبرى از وقت گذراندن با بزرگترهاى فامیل نیست چون برایشان چندان «فان» نیست. میل چندانى به وقت گذراندن در کنار بیمار در بیمارستان نیست، چون در کنار او چندان خوش نمی‌گذرد. شاید بزرگ‌ترین نقطه عطف در زندگى یک فرد آن زمانى باشد که توانسته در روابط‌ش با سایر انسان‌ها هدفى فراتر از «فان» یافته باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه