Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

زنده شدن مردگان
۰۴ آبان ۱۳۹۹

یکی از مفاهیمی که در ادیان الهی در مورد آن بسیار صحبت شده زنده شدن مردگان است. در این قسمت جناب وحید خرسندی در مورد تفسیر دیانت بهائی از این موضوع صحبت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه