Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

تحصیل در دانشگاه
۲۹ تیر ۱۳۹۹

می‌گویید در ایران اجازه رفتن به دانشگاه را ندارید. چرا نمی‌نویسید مسلمان هستید تا بتوانید به دانشگاه بروید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه