عبور از سایه‌ها

program picture

عبور از سایه‌ها

برای عبور از تاریکی باید چراغی به دست گرفت. ما تو این بخش هر بار با کمک فرانک و بهمن سعی می‌کنیم برای یافتن فردایی روشن‌تر، چراغ مشورت و هم‌فکری رو به دست بگیریم و از سایه دیوارهای بینمون عبور کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه