عبور از سایه‌ها

program picture

عبور از سایه‌ها

برای عبور از تاریکی باید چراغی بدست گرفت. ما تو این بخش هر بار با کمک فرانک و بهمن سعی میکنیم برای یافتن فردایی روشن تر، چراغ مشورت و همفکری رو بدست بگیریم و از سایه دیوار های بینمون عبور کنیم.

برای عبور از تاریکی باید چراغی بدست گرفت. ما تو این بخش هر بار با کمک فرانک و بهمن سعی میکنیم برای یافتن فردایی روشن تر، چراغ مشورت و همفکری رو بدست بگیریم و از سایه دیوار های بینمون عبور کنیم.

تازه‌ترین قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه