عبدالبهاء را بشناسیم.

خبرنگار
عبدالبهاء را بشناسیم.
شهریور ۱۷, ۱۴۰۰

گفتگو با: آقای داریوش لمیع، معمار، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی و تاریخی در این اولین ویژه برنامه خبرنگار به مناسبت صدمین سال درگذشت عبدالبهاء، با میهمان خبرنگار در مورد زندگی و رسالت عبدالبهاء گفتگو می کنیم.

ثبت نام در خبرنامه