صیام یا روزه در آیین بهائی

صیام یا روزه در آیین بهائی
اسفند ۱۱, ۱۴۰۰

گفتگو با: آقای داریوش لمیع – نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی و تاریخی امروز اولین روز ماه صیام یا روزه در آیین بهائی است، فریضه‌ای دینی، با ابعاد گسترده فردی و اجتماعی.

ثبت نام در خبرنامه