روزی که برادر شدیم

Program Picture

سوپ جوجه برای روح

روزی که برادر شدیم
۰۷ خرداد ۱۳۹۹

ده ساله بودم که پدرم رو از دست دادم. مادرم برای تقویت بنیه و پرورش صفات مردونه، منو به یه مدرسه شبانه روزی فرستاد. هر چی ماشین به مدرسه نزدیک میشد استرس بیشتری بهم دست میداد. واقعا تصور درستی از این که چطور میشه مرد بود نداشتم. تو اون مدرسه اتفاقات جالبی افتاد که شما رو دعوت به شنیدن اون میکنم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه