Program Picture
خشونت
۰۳ مهر ۱۳۹۴

یک روح خشن اجازه نمی‌دهد تا پروردگار آن چنان که باید کالبدبندی‌ا‌ش کند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه