Program Picture

مکتوب

اصرار
۲۴ مهر ۱۳۹۴

هرگز نباید به اصرار چیزی را طلب کرد.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه