گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل

Program Picture

خبرنگار

گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل
۲۰ شهریور ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم پدیدۀ ثابتی، سخنگوی جامعۀ جهانی بهائی در انگلستان.
آقای جاوید رحمان، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در زمینه نقش حقوق بشر در ایران، در دومین گزارش خود می‌گوید: بهائیان ایران از ناعادلانه‌ترین نوع سرکوب رنج می‌برند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه