نوروز و بهار در آیین بهائی

Program Picture

خبرنگار

نوروز و بهار در آیین بهائی
۰۷ فروردین ۱۳۹۸

گفتگو با: آقای سهیل کمالی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و مطالعات خاورمیانه.
پیوند پیام مهر و دوستی نوروز با پیام صلح و یگانگی آیین بهائی، نوروز ایران زمین را در دل میلیون‌ها تن از مردم جهان جای داده!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه