نابرابری جنسیتی، بزرگترین مانع پیشرفت و توسعه

Program Picture

خبرنگار

نابرابری جنسیتی، بزرگترین مانع پیشرفت و توسعه
۰۳ بهمن ۱۳۹۷

گفتگو با: ژوستین فین (Justine Finn) پژوهشگر مسائل زنان و توسعه پایدار.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه