مقاله دکتر جرج ینسی و رابطه دین‌داری و تحول اجتماعی

Program Picture

خبرنگار

مقاله دکتر جرج ینسی و رابطه دین‌داری و تحول اجتماعی
۱۴ تیر ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده و محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه