معضل ناپدیدشدگان

Program Picture

خبرنگار

معضل ناپدیدشدگان
۰۳ مهر ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر مونا محمودی.
در آغاز جمهوری اسلامی ایران تعدادی از شهروندان برجسته و فرهیخته ایرانی و از پیروان آیین بهائی توسط افراد مسلح ربوده و ناپدید شدند و هرگز اثری و یا خبری از آنها به دست نیامد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه