مشارکت و تاثیرگذاری

Program Picture

خبرنگار

مشارکت و تاثیرگذاری
۰۱ خرداد ۱۳۹۸

گفتگو با: آقای وفا اخوان، مدیر اجرایی شرکت مشاوره بین المللی نیوبریج.
مشارکت فردی و تاثیرگذاری متقابل، از عوامل اجتناب‌ناپذیر برای رویارویی با چالش‌های جهانی و یافتن راه حل‌های کارآمد و پایدار، و ایجاد تحول اجتماعی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه