عدالت زیربنای تحول سازنده

Program Picture

خبرنگار

عدالت زیربنای تحول سازنده
۱۴ خرداد ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر لادن برومند، مورخ، نویسنده و فعال حقوق بشر.
آیا عدالت می‌تواند تعابیر متفاوت در فرهنگ‌ها و جوامع متفاوت داشته باشد؟ ارزیابی دو جنایت در دو جامعه متفاوت، از منظر عدالت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه