روز ملی دعا و نیایش، اقدام جامعۀ بین الادیان در ویرجینیا

Program Picture

خبرنگار

روز ملی دعا و نیایش، اقدام جامعۀ بین الادیان در ویرجینیا
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

گفتگو با: خانم پریا اخوان، رئیس هئیت مدیرۀ جامعه بین الادیان در ناحیۀ لاودن کانتی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه