تعلیم و تربیت و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

تعلیم و تربیت و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی – بخش ۲
۲۴ مرداد ۱۳۹۷

گفتگو: با دکتر فرشته بتل، روانشناس عمومی، تعلیم و تربیت و روانشناس بالینی و استاد دانشگاه، و دکتر نیکول جعفری، نویسنده و محقق و استاد دانشگاه در زمینه تعلیم و تربیت – بخش 2.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه