تاثیر رسانه‌های عمومی بر افکار و شخصیت کودکان

Program Picture

خبرنگار

تاثیر رسانه‌های عمومی بر افکار و شخصیت کودکان
۱۵ دی ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر دفنا لمیش (Dafna Lemish)، پروفسور علوم ارتباطات عمومی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه