بهداشت عمومی و سازمان غیر انتفاعی سُل-هلت – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

بهداشت عمومی و سازمان غیر انتفاعی سُل-هلت – بخش ۱
۱۵ اسفند ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر دیوید رادستاین، پزشک و کارشناس بهداشت عمومی و موسس سازمان غیرانتفاعی سل-هلت (SolHealth) – بخش 1.
بهداشت عمومی، یک چالش جهانی است با ابعادی گوناگون و در سطوح مختلف. سازمان سل-هلت از معدود سازمان‌هایی است که با ایجاد اتحاد و مشارکت بین همه عوامل مهم تاثیرگذار برای ارتقای بهداشت عمومی تلاش می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه