برابری جنسیتی، صلح و امنیت جمعی

Program Picture

خبرنگار

برابری جنسیتی، صلح و امنیت جمعی
۰۹ آبان ۱۳۹۷

گفتگو با: خانم نوا کاولین، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، در زمینه برابری جنسیتی و توسعه. موضوع صلح و امنیت، همچنان از مهم‌ترین، جدی‌ترین و نگران کننده‌ترین چالش‌های جوامع انسانی به شمار می‌رود، و نقش زنان در ایجاد صلح و امنیت روز به روز آشکارتر می‌شود!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه