حمایت از جامعه بهائی ایران

Program Picture

خبرنگار

حمایت از جامعه بهائی ایران
۰۹ شهریور ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم مهرانگیز کار، وکیل، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر.

«وقت آن رسیده که همه ما برای ایجاد یک جریان روشن‌گری و آگاهی‌بخشی در مورد حقوق بهائیان و نقش آنان در پیشرفت ایران اقدام کنیم.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه