تغییر و تحول

Program Picture

به‌لیمو

تغییر و تحول
۰۸ اسفند ۱۴۰۱

تغییر و تحول چه فرقی با هم دارند؟ وقتی به پیشرفت جامعه فکر می‌کنیم به تغییر فکر می‌کنیم یا تحول؟ چجوری می‌تونیم مطمئن باشیم که تغییرات خودمون یا جامعه اطرافمون ما رو به مرحله بعدی از پیشرفت می‌بره؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه