خبرنگار
تعامل سازنده
مرداد ۲۰, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر فرح دوستدار، محقق، نویسنده و کارشناس علوم سیاسی ضرورت تعامل سازنده در روابط فردی، جمعی و بین المللی واقعیتی است اجتناب ناپذیر، اما اصول بنیادی آن همچنان نیازمند تغییر و تحول می‌باشد.

ثبت نام در خبرنامه