تروما
آبان ۲۰, ۱۳۹۴

گزارش وِیژه: تروما، آسیب‌های شدید روحی، پیامد رویدادها و تجربه‌های سخت و ناگهانی زندگی.
گفتگو با: دکتر فرشتۀ بتِل.

ثبت نام در خبرنامه