تدوام نقض حقوق بشر در ایران

Program Picture

خبرنگار

تدوام نقض حقوق بشر در ایران
۱۲ آذر ۱۳۹۹

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهائی.

در حالی که سازمان ملل در قطعنامه اخیر خود ایران را به نقض فاحش حقوق بشر محکوم کرده است، آزار و اذیت شهروندان بهائی همچنان ادامه دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه