تدوام سرکوب شهروندان بهائی

Program Picture

خبرنگار

تدوام سرکوب شهروندان بهائی
۰۲ شهریور ۱۴۰۱

گفتگو با: آقای مهدی خلجی، روزنامه نگار و پژوهش‌گر، و دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی.

حکومت جمهوری اسلامی هم‌چنان با استفاده از شیوه‌های غیر انسانی به سرکوب شهروندان بهائی ادامه می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه