تأملی در اولین روز ماه صیام

Program Picture

این روزها

تأملی در اولین روز ماه صیام
۱۱ اسفند ۱۳۹۹

در آثار آیین بهائی در مورد روزه آمده است که «ادای روزه با خلوص نیت جاذب تاییدات الهی و موجب تذکر و تنبه و صافی قلب است.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه