به یاد کول‌بران

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد کول‌بران
۲۷ شهریور ۱۴۰۲

کول‌بران که در میان‌شان نوجوانان سیزده چهارده ساله تا زنان و مردان سال‌خورده بسیارند، قشری از محروم‌ترین و فقیرترین شهروندان ایرانی هستند که از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محرومند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه