برنامه کامل ۷ آبان ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۷ آبان ۱۴۰۲
۰۷ آبان ۱۴۰۲

پیام دوست این هفته ابتدا بخش چهارم از «سودای ستیز» را برای ما تعریف می‌کند. سپس در پیش‌خوان از مهارت مدیریت بحران صحبت خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه