برنامه کامل ۵ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۵ آذر ۱۴۰۲
۰۵ آذر ۱۴۰۲

در برنامه امروز که یوم عهد و میثاق در آئین بهائی است بعد از بخشی از «سودای ستیز» بحثی داریم در وجه تسمیه یا علت انتخاب و نام‌گذاری این روز .

news letter image

ثبت نام در خبرنامه