برنامه کامل ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۰ شهریور ۱۴۰۲
۳۰ شهریور ۱۴۰۲

امروز یکی از بخش‌های برنامه یعنی «سپیدار و ویززز» پایان می‌پذیرد که بخش پایانی آن به همراه «مداد نارنجی» به کودکان عزیز تقدیم می‌شود و «مداد نارنجی فرزندم» و «کودکان منادیان صلح» به بزرگترها.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه