برنامه کامل ۲۹ مهر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۹ مهر ۱۴۰۲
۲۹ مهر ۱۴۰۲

آغازگر برنامه امروز گزیده‌ای از یک «سخنرانی» است و پس از آن قسمت دیگری از «معماران صلح» و در خلال این دو تعریف، یک خاطره تأمل برانگیز.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه