برنامه کامل ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
۲۹ مرداد ۱۴۰۲

زیارت قسمتی از یکی از پیام‌های بیت العدل اعظم در بخش «تفکری نو، گفتمانی نو» و «پلاک دوازده» بخش‌های برنامه امروز هستند و در پایان، دل‌نوشته‌ای از پویان اوحدی را بازخوانی خواهیم کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه