برنامه کامل ۲۳ مهر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۳ مهر ۱۴۰۲
۲۳ مهر ۱۴۰۲

بخش دوم از برنامه جدید «سودای ستیز» پیام دوست این یکشنبه را تشکیل می‌دهد و پیش‌خوان، مطلبی را با استفاده از صفحه شخصی یک روان‌شناس درباره کنترل ذهن برای ما می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه