برنامه کامل ۱۴ آذر ۱۴۰۲

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۴ آذر ۱۴۰۲
۱۴ آذر ۱۴۰۲

بخش‌های برنامه امروز «آفتاب بینش» و «ملک تا ملکوت» است و در ضمن سخنی داریم از سرکوب‌های اخیر بهائیان ایران از خلال بیانیه جامعه جهانی بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه