بازسازی راه پله منتهی به بهشت

Program Picture

سوپ جوجه برای روح

بازسازی راه پله منتهی به بهشت
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

برای رسیدن به مدرسه ناچار بودیم از تعداد زیادی پل پر پیچ و خم و چوبی پایین بریم. کلاس اول که بودم تا مدتی به محض شنیدن زنگ تفریح می‌دویدم تو حیاط مدرسه و از اونجا به پله ها خیره می‌شدم. مادرم وسط راه پله‌های چوبی نشسته بود و به من نگاه می‌کرد و بهم دست تکون می‌داد. این یه قرارداد بین ما بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه