پیام جاودانه نوروز

Program Picture

این روزها

پیام جاودانه نوروز
۰۵ فروردین ۱۳۹۸

در این روزهای نوروزی تأمّلی داریم در پیام مهر و دوستی نوروز، این کهن جشن ایران‌زمین که از آن در کتیبه‌های پهلوی یاد شده و با نام پادشاهان پیوند خورده!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه