شنونده یا گوینده

Program Picture

این روزها

شنونده یا گوینده
۱۴ دی ۱۳۹۴

آیا شما شنونده خوبی هستید یا گوینده خوبی می‌باشید؟ یا هر دوی آنها هستید؟ شاید این روزهای امروز، بتونه تا حدّی به این پرسش‌ها پاسخ بده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه