ملاجلیل ارومی، سعید هندی

Program Picture

آن هجده نفر

ملاجلیل ارومی، سعید هندی
۲۴ فروردین ۱۳۹۸

برخی از اعضای حروف حی به خاطر توفان اتفاقات گمنامند؛ این قسمت اختصاص دارد به زندگی دو نفر از ایشان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه