Program Picture

پلاک ۱۲

نیمی از ما
۲۲ مرداد ۱۴۰۲

زنان اگر مجبور شوند، روی دیوارهای زندان، آسمان آبی را نقاشی خواهند کرد. اگر پارچه‌های زخم‌بندی سوزانده شود، پارچه‌های بیشتری خواهند بافت. اگر خرمن‌ها نابود شوند، بذرهای بیشتری خواهند پاشید. آنجا که دری نیست، زنان در خواهند ساخت و آن را باز خواهند کرد و از آن عبور خواهند کرد و به راه‌های جدید و زندگی‌های جدید گام خواهند نهاد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه