Program Picture

یکصد و نود

قناعت

۱۱ آذر ۱۳۹۶

آیا در دنیای کنونی‌ که مصرف‌گرایی به شدت رو به افزایش است، قناعت می‌تواند جایگاهی داشته باشد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه