Program Picture

خشتِ جان

ھمان لبخند، سال‌ھا بعد

۱۶ آبان ۱۴۰۲

دبیری بازنشسته، مصاحبه دانشمندی ایرانی در خارج از کشور را می‌بیند که به نظرش بسیار آشنا می‌رسد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه