Program Picture

نماهنگ

شیراز

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

نماهنگی با عنوان شیراز با اجرای سنبل طائفی.

***

شیراز پرغوغا شود، شکرلبی پیدا شود

ترسم که آشوب لبش، بر هم زند بغداد را

شیراز پرغوغا شده، شکرلبی پیدا شده

سر نهان افشا شده، یوسف به بازار آمده

ایام دیدار آمده

ای عارفان ای عارفان ظاهر شد آن گنج نهان

پرده گشود آن دل ستان، یوسف به بازار آمده

ایام دیدار آمده

ای عارفان ای عارفان ظاهر شد آن گنج نهان

آوازهٔ او در جهان، پیچیده در نه آسمان

محبوب رویش عاشقان، گو بر زلیخای زمان

آمد دلآرای جهان

ای عارفان ای عارفان ظاهر شد آن گنج نهان

سرسبز بین جمله چمن، روئید جمله یاسمن

عالم شده دشت ختن

شیراز پر غوغا شده، شکر لبی پیدا شده

سرّ نهان افشا شده

news letter image

ثبت نام در خبرنامه