Program Picture

نماز و روزه در آئین بهائی

شرایط روزه‌داری
۲۹ اسفند ۱۳۹۵

یک بهائی با چه شرایطی می‌تواند یا نمی‌تواند روزه بگیرد؟ چرا عدد ۱۹ در آئین بهائی مهم است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه