Program Picture

خاک تابناک

قسمت ۲۶
۲۶ فروردین ۱۴۰۲

نگرشى به فرداى ایران، از مسیر دیروز: ادامۀ بحث حضور زنان در جامعه مدنى ایران و نگاه رهبران جامعه نسبت به این مقوله.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه